FB Pixel
Posvećenost osoblja doma

Posvećenost osoblja doma

  Rad sa starim osobama je veoma složen. Kako bismo što bolje upoznali osobu koja se nalazi ispred nas potrebno je da sagledamo njenu sadašnju životnu situaciju, sve probleme sa kojima se susreće, bilo da su oni emotivne, socijalne ili zdravstvene prirode. Takođe moramo da se upoznamo sa prošlošću svakog od naših korisnika, što radimo prikupljanjem socioanamnestičkih podataka. Oni nam govore čime su se korisnici bavili dok su bili radno aktivni, da li su bili u braku, da li su zasnivali porodicu, i tako dalje.

  Dakle to nije običan skup podataka, već uvid u sve postupke i odluke koje je osoba donela tokom života, a koje je čine takvom kakva je sada. Kako bismo mogli da se saživimo sa našim korisnicima i da razvijemo empatiju prema njihovim problemima, mi moramo da koristimo individualni pristup svakom korisniku, zato što ne postoje dve osobe sa istom životnom situacijom i istim problemima. To su ljudi iz različitog socijlanog okruženja, različitog obrazovnog i bračnog stausa, kao i religijskih uverenja, hobija i interesovanja, neki su pretrpeli velike emotivne gubitke u vidu gubitka dragih osoba (supružnika ili dece), neki imaju hronične bolesti koje su dovele do toga da ne mogu da se bave aktivnostima kojima su se bavili čitav život pa se zbog toga osećaju degradirano, neko je oboleo veoma mlad, u toku radno aktivnog perioda života kada je najviše trebao da dopinosi porodici, i tako dalje.

  Zato je bitno da svaki član osoblja doma poznaje specifične okolnosti iz života korisnika, kako bi mu se adekvatno posvetio i na najbolji način razumeo kroz šta osoba prolazi. Tek kada smo načinili ovaj prvi korak možemo da se bavimo pružanjem podrške korisniku (u vidu aktivnog slušanja ili individualnog razgovora) na način od kojeg će on imati najveću korist. Načelo individualnih razgovora podrazumeva i čuvanje privatnosti svakog korisnika. Za svaki uspešan odnos potrebno je da postoji saradnja, komunikacija i poverenje. Tako je i za razvoj sposobnosti i kompetencija kod starih potrebna otvorena i iskrena komunikacija između osoblja doma, srodnika i korisnika.

  Mi kroz individualne razgovore i aktivno slušanje osnažujemo korisnke da razviju potencijale da se samostalno izbore sa problemima sa kojima su suočeni. Aktivno slušanje je posebna tehnika koja predstavlja mnogo više od pukog slušanja. Ono nam omogućava da razumemo situaciju u kojoj se druga osoba nalazi, a time se izgrađuje odnos poverenja. Naš posao je i da pomognemo osobi da prihvati situaciju u kojoj se nalazi i tako pronađe unutrašnji mir. Prilikom prvog dolaska u dom osoba treba da se navikne na to da zavisi od ljudi koji koji su za nju stranci. To nikome nije lako, a ako tome pridodamo i činjenicu da većina prvi put izlazi iz komfora sopstvenog doma, možemo razumeti da početna adaptacija nije ni malo laka. Zato su tu stručni i socijalni radnici koji kroz podršku i osnaživanje pomažu korisnicima u ovom novom periodu života.

Top